Działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - zasady

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Regulamin w sprawie przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Wnioski do pobrania

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej WN-0

ZAŁĄCZNIK do wniosku Wn-O

Załącznik do wniosku o dotacje - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zestawienie rachunków w ramach otrzymanych środków

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej


Osoba niepełnosprawna może uzyskać jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: Kto może uzyskać wsparcie?

O dotację może ubiegać się osoba, która: Ważne!
Zasadniczo dotacja przysługuje osobie, która po raz pierwszy stara się o środki na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielnie, niemniej jednak ponowne podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Osoba niepełnosprawna starająca się o dotację może uzyskać środki finansowe w wysokości nie większej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że jest to kwota maksymalna i ostatecznie wysokość dotacji określa umowa zawierana między starostą a wnioskodawcą. Maksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR.

Ważne!
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc de minims.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Krok 1 Złożenie wniosku

Osoba zainteresowana składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (we właściwym powiatowym urzędzie pracy). Formularz wniosku jest udostępniany w powiatowym urzędzie pracy. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Krok 2 Wydanie decyzji o rozpatrzeniu wniosku

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga odpowiedniego uzasadnienia przez starostę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o decyzji i jednocześnie wzywa go do negocjacji warunków umowy. Celem negocjacji jest ustalenie szczegółowych warunków i wysokości przyznanego wsparcia. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Krok 3 Zawarcie umowy

Umowa cywilnoprawna między osobą ubiegającą się o dotację a starostą jest zawierana w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Umowa określa wysokość przyznanej kwoty i reguluje wzajemne zobowiązania, w szczególności obowiązki wnioskodawcy do:

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne


Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą( w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację składek na ubezpieczenia: Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Kwota refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Osoba uprawniona, która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy: Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce "Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą" na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.
Wniosek musi zostać złożony w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Źródło: sprawni-niepelnosprawni.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego