Orzeczenie

Orzeczenie

Orzekanie o niepełnosprawności

Art. 3.
1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 4.
1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 - tekst ujednolicony)


O stopniu niepełnosprawności orzeka:

Powiatowy Zespoł ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PZOZ, ul. Kościuszki 2 (przychodnia)
14-100 Ostróda
p. III, pok. 310
tel./fax (89) 642-73-88

do którego podstawowych zadań należy:
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności należy złożyć: W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
Posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS.

Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub na stronie internetowej www.pcpr.ostroda.pl (w zakładce "Orzecznictwo").


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego