Ulgi

Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym:Na przejazdy pkp


Lp.UprawnieniPrzejazdy PKPUwagi
1.Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun - 18 lat, przewodnik - 13 lat lub pies przewodnik)- ulga 95% na pociągi osobowe i ekspresowe, IC, EC
- bilety jednorazowe
- klasa 2, w klasie 1 dopłata
2.Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia- ulga 78% na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
- klasa 2, w klasie 1 dopłata
Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (dom-szkoła-dom, dom-miejsce leczenia-dom)
3.Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- ulga 78% na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
- bilety jednorazowe
- klasa 2, w klasie 1 dopłata
Przy przejazdach określonych w poz. 2
4.Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych(znaczny stopień niepełnosprawności)- ulga 49% na pociągi osobowe bilety jednorazowe
- ulga 37% na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe
- klasa 2, w klasie 1 dopłata
5.Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji znaczny stopień niepełnosprawności 04-O)- ulga 93% na pociągi osobowe
- ulga 51% na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
- klasa 2, w klasie 1 dopłata
6.Osoby niewidome, które nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-O)- ulga 37% na pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe, IC, EC
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
- klasa 2, w klasie 1 dopłata


Informacja PKP
tel. 19 757
www.pkp.pl
(informacja o ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym w zakładce: Centrum Obsługi Pasażera - Informacje dla niepełnosprawnych


Na przejazdy pks


Lp.UprawnieniPrzejazdy PKSUwagi
1.Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun - 18 lat, przewodnik - 13 lat lub pies przewodnik)- ulga 95% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe
2.Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia- ulga 78% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
Przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiek. - wychow., placówki oświat. -wychow., specjalnego ośrodka szkol. - wychow., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehab. - wychow., domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psych. -pedag. , w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehab.- i z powrotem
3.Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnychulga 78% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe
Przy przejazdach określonych w poz. 2
4.Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności)ulga 49% na autobusy zwykłe
- ulga 37% na autobusy przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe
5.Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności 04-O)ulga 93% na autobusy zwykłe
- ulga 51% na autobusy przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
6.Osoby niewidome, które nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-O)- ulga 37% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
- bilety jednorazowe lub miesięczne imienne


PKS
ul. Garnizonowa 14, 14 - 100 Ostróda
tel. 646 32 51 do 53
www.pks.ostroda.pl


Ulgi na przejazdy autobusowe dla osób niepełnosprawnych u innych przewoźników niż PKS ustalane są indywidualnie.

Żegluga Ostródzko - Elbląska

 1. Przejazdy bezpłatne:
  • dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły;
  • osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej;
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego;
  • osoby niewidome lub ociemniałe;
  • opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (04 - O), naruszoną sprawnością narządu ruchu (05 - R) lub uszkodzeniem narządu słuchu (03 - L).
 2. Przejazdy ulgowe:
  • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia;


Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Mickiewicza 9a, 14 - 100 Ostróda
tel. 89 646 38 71 lub 801 350 900
www.zegluga.com.pl


Ulga pocztowa


Na podstawie Ustawy Prawo pocztowe bezpłatna usługa doręczenia listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przy czym do tego typu usług mają prawo tylko osoby: Listonosz powinien także przyjąć od takiej osoby zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Nie może być to tzw. przesyłka rejestrowana, czyli np. list polecony.
Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon.
Oprócz tego placówki pocztowe muszą wydzielić specjalnie przystosowane i oznakowane stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnością i dostosować skrzynki do ich potrzeb.
Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat gdy:

Ulga do muzeum


Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla:
- osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, rencistów, emerytów, nauczycieli wszystkich typów szkół, studentów i uczniów. Wysokość ulgi nie została określona w rozporządzeniu, ustala ją dyrekcja danej placówki.
Aby skorzystać z ulgi, trzeba posiadać stosowną legitymację, w tym: inwalidy, osoby niepełnosprawnej bądź emeryta-rencisty.

Ulga abonamentowa


Zwolnione z opłat abonamentowych są:
 1. Osoby, które posiadają orzeczenie o:
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny;
 2. Osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno - rentowego;
 3. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 4. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Dla stojących w kolejkach


Czy osoby niepełnosprawne mają prawo do obsługi poza kolejnością?

nie ma obecnie ustawowego obowiązku obsługi osób z niepełnosprawnością poza kolejnością.
W tym przypadku prawodawca uznał, że zwyczaj przepuszczania osób w kolejkach jest kwestią kultury.

Nie znaczy to jednak, że poszczególne instytucje nie mogą w wewnętrznych regulaminach zawrzeć takiej zasady. Zasadę pierwszeństwa w obsłudze osób z niepełnosprawnością mają w swoich regulaminach m.in.: Poczta Polska, niektóre banki i niektóre sieci sklepów.

Pierwszeństwo na przejściach granicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wymienia podmioty (§ 11) upoważnione do kontroli poza kolejnością. Nie wymieniono w tym punkcie osób niepełnosprawnych. Zostawiono natomiast furtkę mówiącą, że odprawy poza kolejnością dokonać można "w szczególnie uzasadnionych przypadkach". Oznacza to, że osoba niepełnosprawna ma prawo poprosić o odprawienie jej poza kolejnością; decyzję co do zasadności tej prośby podejmują jednak funkcjonariusze straży granicznej.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego