Uprawnienia

I. Zasiłek pielęgnacyjny
W miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia;
 2. osobie powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 3. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
 4. osobie powyżej 75 roku życia.
II. Podatek cywilno-prawny przy zakupie samochodu lub sprzętu rehabilitacyjnego
Na podstawie art. 8. Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na rodzaj schorzenia - oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, które nabywają na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, są zwolnione z podatku od czynności cywilno-prawnych.

III. Uprawnienia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej:
 1. Wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota):
  • adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
  • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
  • opłacenie tłumacza języka migowego;
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
  • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne:
   • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego;
   • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawne do 16 lat - również innymi środkami transportu sanitarnego.
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
   • na turnusie rehabilitacyjnym;
   • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych;
   • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
 2. Wydatki limitowane :
  • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (maksymalna kwota w roku podatkowym wynosi 2280 zł);
  • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego (maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł);
  • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne (maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł);
  • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.


  Urząd Skarbowy
  ul. Olsztyńska 5b,
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 640 71 00 do 03

  Ministerstwo Finansów
  www.mf.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego