Organizacje pozarządowe dlaczego


  1. Czym są organizacje pozarządowe?
  2. Dlaczego warto należeć do organizacji?

Czym są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe - nazwa odwołuje się do pojęcia rządu (państwa) i podkreśla niezależność tych organizacji od państwa- przynajmniej w sferze ideologii. Jest przeniesieniem z języka angielskiego (non - governmental organizations), dlatego często również w Polsce używa się angielskiego skrótu NGO. Obiegowo przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje, choć ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła rozszerzoną definicję organizacji pozarządowej.

Szeroka definicja III sektora obejmuje bardzo zróżnicowane organizacje grup obywatelskich.

Są to m.in.

Potocznie używana, wąska definicja III sektora obejmuje przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia (jednakże bez Ochotniczych Straży Pożarnych, które w Polsce mają formę prawną stowarzyszeń).

Dlaczego warto należeć do organizacji?

Źródło: www.ngo.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego