"POKŁADY NADZIEI" - żeglarskie warsztaty szkoleniowe
dla osób niepełnosprawnych

Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku zaprasza do udziału w projekcie "POKŁADY NADZIEI" - żeglarskie warsztaty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, oraz ich aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez teoretyczną i praktyczną naukę samodzielnego prowadzenia jachtu żaglowego.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie, z niepełnosprawnościami, z terenu kraju w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy 14-dniowe szkoleniowe, długodystansowe rejsy żeglarskie na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas rejsów prowadzone będzie szkolenie żeglarskie dostosowane do możliwości uczestników z ich niepełno sprawnościami. Ale nie są to "wczasy pod żaglami". Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Osobą odpowiedzialną za załogę i jacht jest Sternik jachtu. Sternikowi jachtu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga - wolontariusze i uczestnicy. Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują: urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe. Uczestnicy rejsu śpią na jachcie, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym , płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy samodzielnie dbają o porządek i przygotowują posiłki z zakupionych przez organizatora produktów. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

Nabór uczestników i przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej do dnia 30.04.2015r

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie :
- kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia
- po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do projektu(tel, sms,@)
wpłata kaucji w wys. 250zł w terminie 3 dni od zakwalifikowania do udziału. Zwrot kaucji w dniu zakończenia rejsu.

Uczestnicy rejsów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu

Terminy :
I rejs- 01.06 - 14.06.2015
II rejs- 17.06 - 30.06.2015
III rejs- 01.07 - 14.07.2015
IV rejs- 17.07 - 30.07.2015
V rejs- 01.08-14.08.2015
VI rejs- 17.08-30.08.2015

O miejscu/porcie zaokrętowania i zmianach załóg rejsowych uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym, osobnym komunikatem. Koszt dojazd pokrywa uczestnik.

TRASY REJSÓW UZALEŻNIONE SĄ OD: WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKICH I OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW REJSÓW. BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZAISTNIAŁYCH SYTUACJI, PRZEZ STERNIKA JACHTU.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do udziału w rejsie żeglarskim"- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
- wysłanie w terminie do dnia 01.05.2015r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:

Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
ul. Olsztyńska 3/32, 11-500 Giżycko
"POKŁADY NADZIEI - rejs nr..."

Formularze do pobrania na stronie:
http://www.zeglarze.info/index.php/archiwalia/2013/145-poklady-nadziei-2015

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego