Warsztaty społeczne

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty umiejętności społecznych w siedmiu blokach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Przewidziano następujące bloki tematyczne:

  1. Warsztaty motywacyjne: określenie własnych potrzeb i celów, poznanie czynników demotywujących;
  2. Samopoznanie: cech osobowości, budowanie poczucia własnej wartości;
  3. Trening asertywności: pojęcie i zachowanie asertywne, asertywne komunikowanie się;
  4. Efektywna komunikacja: typy komunikacji, doskonalenie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  5. Radzenie sobie ze stresem: stres, techniki i metody w radzeniu sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym;
  6. Autoprezentacja: prezentacja swoich mocnych stron, pierwsze wrażenie, budowanie własnego wizerunku;
  7. Twórczość - kreatywne myślenie: myślenie twórcze, twórcze rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
Dodatkowo dla Uczestniczek projektu zorganizowany zostanie warsztat "Być kobietą", podczas którego Panie będą miały okazję wymienić się doświadczeniami oraz poznać swoje mocne i słabe strony. Ponadto w ramach warsztatu zorganizowane zostaną zajęcia wizażu.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego