Zadania powiatu realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
wynikające z ustawyo rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


 1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępniania na potrzeby samorządu województwa.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.
 5. Dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.


Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Źródło: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego