System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
prowadzony przez PFRON
refundacja składek społecznych,
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych


Czym jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Na kogo można dostać dofinansowanie?

Kiedy pracodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Przydatne informacje.

Weryfikacja przez PFRON

Podstawa prawna

Czym jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Na kogo można dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON.

Refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje również: osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą - na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Kiedy pracodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli Pracodawca nie może również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Od 1 kwietnia 2014 roku nastąpiło zrównanie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwoty otrzymywane przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy są takie same.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego: Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jeżeli Pracodawca chce otrzymać dofinansowanie, powinien złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby swojej firmy. Dokumenty może złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:
Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia).

Przydatne informacje:

Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak: W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, dofinansowanie otrzymasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w Twoim zakładzie pracy. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.

Jeżeli została przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskował Pracodawca, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji może ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

PFRON przekazuje na rachunek bankowy Pracodawcy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Aby uzyskać zwrot dofinansowania najpierw pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, a następnie złożyć (do PFRON) do 20 dnia następnego miesiąca w formie papierowej lub elektronicznej odpowiedni wniosek.

Potrzebne dokumenty do rejestracji można pobrać ze strony internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce "System Obsługi Dofinansowań i Refundacji".

Weryfikacja przez Fundusz

Prawidłowość danych przesyłanych przez pracodawców jest weryfikowana przez Fundusz poprzez ich sprawdzenie w ewidencjach prowadzonych przez inne organy państwowe, gdyż na podstawie art.49 c Ustawy o rehabilitacji Fundusz jest uprawniony do korzystania z danych zgromadzonych:
  1. w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników,
  2. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  3. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  4. w Centralnej Bazie RCIPESEL.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Źródło: www.pfron.org.pl, zielonalinia.gov.pl


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego