Komunikat

Informujemy, że 26 lutego 2014 r. Rada Powiatu Ostródzkiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2014 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla powiatu ostródzkiego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku przyznana została ogólna kwota 3.070.945,00 zł. z czego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej 1.553.580,00 zł., a na pozostałe zadania 1.517.365,00 zł.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla powiatu ostródzkiego na 2014r.

Lp Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, art. 11 100 000,00
2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 12a 125 000,00
3 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, art. 13 0,00
4 Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy art. 26 0,00
5 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d 0,00
6 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy art. 26e 75 000,00
7 Refundacja wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia art. 26f 0,00
8 Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 0,00
9 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41 0,00
10 Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt.8 1 553 580,00
11 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a 190 000,00
12 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt.7 lit. b 200 000,00
13 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c. 327 365,00
14 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych art.35a ust. 1 pkt. 7 lit. d. 370 000,00
15 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, art.36 ust.2 130 000,00
  RAZEM 3 070 945,00


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego